0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo

ministarstvo za boracka pitanja ks | ministarstvo za boracka pitanja ks telefon

"RAUSK" Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona

NAŠA MISIJA:
Ubrzati proces regionalnog razvoja Unsko-sanskog kantona u skladu razvojnim prioritetima Kantona.

OUR MISSION:
To speed up the process of regional development of the Una-Sana Canton, in line with the development priorities of the Canton.

Agencija za Državnu Službu Bosne i Hercegovine

Kliknite ovdje za: Agencija za državnu službu FBiH ili Agencija za državnu upravu RS

Agencija za državnu službu je državna institucija Bosne i Hercegovine zadužena da osigura realizaciju procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev institucija; da pomaže institucijama u realizaciji njihove kadrovske politike, organizacionog razvoja kao i pri uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima u institucijama BiH (HRMIS); osigurava obuku i razvoj državne službe; te obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Agencijom rukovodi rukovodilac Agencije, kojeg imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Rukovodilac Agencije nalazi se na mjestu sekretara sa posebnim zadatkom, a bira se i imenuje u skladu sa članom 34. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Agencija ima status pravnog lica i sjedište joj je u Sarajevu.

Agencija za Državnu Službu FBiH

Kliknite ovdje za: Agencija za državnu službu BiH ili Agencija za državnu upravu RS

Agencija je 01. januara 2005. godine preuzela punu odgovornost za implementaciju Zakona o državnoj službi u FBiH. Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, Agencija je jedinstvena i samostalna stručna služba, koja se sastoji od šest osnovnih unutarnjih organizacionih jedinica:• Ured direktora Agencije• Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Livnu• Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton sa sjedištem u Mostaru• Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem u Zenici• Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli• Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u SarajevuPravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije sistematizovano je ukupno 62 radnih mjesta, od čega je 47 radnih mjesta državnih službenika, odnosno 75,81% i 15 radnih mjesta namještenika, odnosno 24,19%. Trenutno je popunjeno 56 radnih mjesta, od čega je 43 radnih mjesta državnih službenika i 13 radnih mjesta namještenika.

Agencija za Statistiku BiH

Agencija za Statistiku Bosne i Hercegovine
Odjeljenje za međunarodnu saradnju
Jasna Samardžić - načelnik odjeljenja
Telefon: +387 (33) 911 923
E-mail: medjunarodna@bhas.ba

Arhiv Federacije BiH

Reisa Dž. čauŠevića 6, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ARHIV REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka

Aleja Svetog Save 1, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Arhiv RS odjel u Doboju

Kralja Aleksandra 135, Doboj, Bosna i Hercegovina

ASTOR 2000 D.O.O. Orašje

(prazno), Orašje, Bosna i Hercegovina

BIRO VLADE RS ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Vuka Karadžića 4, Banja Luka, Bosna i Hercegovina